vznik indian clubu cz
Valná hromada Indianistů v Lipnici nad Sázavou – podzim 2014

Na základě diskuze zejména na našich každoročních srazech All Indians Weekend iniciovala po několika diskuzních kroužcích skupina nadšenců značky Indian na podzim 2014 v Lipnici nad Sázavou předběžnou „valnou hromadu“ několika desítek stejně zapálených kolegů pro značku Indian z celé České republiky.

Cílem tohoto setkání bylo zjištění názorů na možnost založení značkového motocyklového klubu příznivců strojů Indian včetně prodiskutování základní náplně činnosti takového klubu. Z této diskuze vyplynul jednoznačný zájem o založení značkového kubu s názvem Indian Motocycle Club CZ (IMC CZ), který by sdružoval a poskytoval podporu všem příznivcům jak historických motocyklů Indian, tak i majitelům nově pořízených Indianů.

 

V závěru tohoto jednání byla pověřena skupina přítomných účastníků (Jan Peštál 2x, Jan Waclav, Vladimír Souček, Karel Jandejsek) aby spolu s Milanem Vlčkem podnikla kroky k založení tohoto značkového klubu. Současně byly projednány a doporučeny základní principy činnosti tohoto klubu:

 

- cílem IMC CZ bude podpora činnosti příznivcům motocyklové značky Indian ve všech možných oblastech – historie výroby, podpora sbírání a renovace, pořádání akcí v ČR i zahraničí, výměna a poskytování informací a kontaktů, vedení archivu k značce a kroniky klubu, poskytování údajů k současné výrobě a servisu atd.,k tomu budou zřízeny klubové stránky na internetu jako základní zdroj informací a podpory jak členům klubu, tak i ostatním zájemcům o značku Indian,k tomu budou vedle všech kroků k založení a zajištění činnosti klubu navázány i kontakty s obdobnými mezinárodními kluby a aktivitami za účelem prohloubení vzájemné spolupráce,

 

- přímý vztah se současným výrobcem je realizován zejména prostřednictvím obchodních a servisních firem a sdružením (kluby) organizovaných s přímou podporou od tohoto výrobce – předpokládá se vzájemná spolupráce IMC CZ s těmito subjekty s cílem vzájemné pomoci a zprostředkování možné podpory od současného výrobce Indiánů i v oblasti činnosti IMC CZ.

 

 

Založení Indian Motocycle Clubu CZ – zima 2015

 

Po několika jednáních pověřených účastníků lipnického setkání byly připraveny a projednány stanovy klubu. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi IMC CZ dne 1. prosince 2014, které se zúčastnilo zatím 6 zakládajících členů. Současně byla na zakládající schůzi dle stanov zvolena rada IMC CZ ve složení: Jan Waclav, Jan Peštál st., Karel Jandejsek, Milan Vlček a Vladimír Souček. Tuto radu je možno dle stanov pozměnit v rámci jednání dalších členských schůzi. Tím byl vytvořen základní předpoklad k podání žádosti Městskému soudu v Praze k založení spolku (klubu) podle stávajícího občanského zákoníku.

Na zakládající schůzi byly dále upřesněny další úkoly k přípravě podání žádosti o založení spolku-klubu, rozdělení dalších funkcí nutných k rozběhu činnosti IMC CZ a zhotovení a instalaci klubových internetových stránek.

Pro účely zápisu údajů IMC CZ do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze bylo nutno i stanovit adresu IMC CZ (zvoleno sídlo autoservisu Autotrio s.r.o. Karla Jandejska):

 

Indian Motocycle Club CZ, z.s.,

Vzpoury 3

140 00 Praha 4 

Modřany

 

Dne 25. února 2015 byl Indian Motocycle Club CZ zapsán do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 62094. Spolu se zaplacením přihlašovacího poplatku 6000,- Kč tak byly splněny všechny požadavky na založení spolku-klubu, který vyžaduje občanský zákoník.

 

Rada klubu se dále zabývala výběrem vhodného loga (znaku) klubu. Z několika návrhů bylo nakonec odsouhlaseno toto logo (znak) IMC CZ (v levém horním rohu stránky).

 

Základní a významné údaje ze stanov IMC CZ – výtah

 

Účel spolku (IMC CZ)

 

ÚČELEM SPOLKU JE VYTVOŘIT MAJITELŮM A PŘÍZNIVCŮM MOTOCYKLŮ INDIAN SPOLEČNOU PLATFORMU ZEJMÉNA PRO VZÁJEMNÉ SETKÁVÁNÍ, VÝMĚNU INFORMACÍ A PREZENTACI ZNAČKY NA REPUBLIKOVÉ I ZAHRANIČNÍ ÚROVNI.

 

Hlaví činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. a) provozování vlastních internetových stránek,

 2. b) pořádání vlastních setkání, srazů a jiných společenských akcí,

 3. c) účast na setkáních a srazech jiných organizátorů v ČR i zahraničí,

 4. d) udržování kontaktů s obdobnými spolky a kluby v zahraničí,

 5. e) poskytování vzájemné pomoci a podpory dle možnosti členů spolku,

 6. f) popularizace značky Indian v ČR, zejména v historickém kontextu.

 

Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být fyzická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě doručení písemné přihlášky žadatele (formulář viz příloha stanov) na adresu spolku, jejím odsouhlasením radou spolku a uhrazením členského poplatku na právě probíhající kalendářní rok. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 2. Člen spolku má právo:

  1. účastnit se zasedání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování jednáním a hlasováním,

  2. volit členy rady spolku,

  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

  4. podílet se na praktické činnosti spolku,

  5. na pozvání se účastnit jednání dalších orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 3. Člen spolku má povinnost:

  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s účelem a činností spolku,

  3. určit, jakým způsobem bude informován o činnosti a plánovaných akcích spolku (elektronicky či písemně), a sdělit radě spolku kontaktní údaje včetně následných změn

Orgány spolku

 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,

 2. rada spolku,

 3. výkonné funkce v radě spolku (předseda, jeho zástupci atd.) a mimo radu spolku

 

Současnost – informace o přijímání dalších členů (otázka poplatků?) a provozu internetových stránek IMC CZ